Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 21001 – Organizatat Arsimore – Sistemet e Menaxhimit për Organizatat Arsimore

Përshkrim i Shkurtër

Standardi ISO 21001 përshkruan një sistem menaxhimi i cilësisë për shërbimet arsimore me synimin për t’i menaxhuar këto shërbime në një nivel të qëndrueshëm.

Përshkrimi i Detajuar

ISO 21001 është një sistem menaxhimi i cilësisë që synon të standardizojë menaxhimin e arsimit për të siguruar plotësimin e nevojave të nxënësve. Ai synon të ndihmojë shkollat, kolegjet, ofruesit e trajnimit dhe organizatat e tjera arsimore të zbatojnë procedura që do të sigurojnë kënaqësinë e të trajnuarve. ISO 21001 bazohet në parimet dhe kërkesat e ISO 9001.

ISO 21001 siguron thjeshtimin e vlerësimit me notë të detyrave dhe ofrimin e mbështetjes më të personalizuar për studentët me nevoja të veçanta.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Standardi ISO 21001:2018 i adresohet çdo organizate që:

a) duhet të demonstrojë aftësinë e tij për të mbështetur përvetësimin dhe zhvillimin e kompetencave nëpërmjet mësimdhënies, të nxënit ose kërkimit shkencor.

b) synon të rrisë kënaqësinë e nxënësve, përfituesve të tjerë dhe stafit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit të menaxhimit të tij, duke përfshirë procedurat për përmirësimin e sistemit dhe sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat e nxënësve dhe përfituesve të tjerë. Të gjitha kërkesat e ISO 21001:2018 janë të përgjithshme dhe kanë për qëllim të zbatohen për çdo organizatë që përdor një kurrikul për të mbështetur ndërtimin e kapaciteteve përmes mësimdhënies, të nxënit ose kërkimit shkencor, pavarësisht nga lloji, madhësia ose metoda e ofrimit.

ISO 21001:2018 mund të zbatohet për organizatat arsimore brenda organizatave më të mëdha, aktiviteti kryesor i të cilave nuk është arsimi, siç janë departamentet e formimit profesional. ISO 21001:2018 nuk zbatohet për organizatat që prodhojnë ose zhvillojnë vetëm programe trajnimi.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Disa nga avantazhet e zbatimit dhe certifikimit të një sistemi menaxhimi të cilësisë për shërbimin arsimor janë:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.