Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

ISO 21001 – Organizatat arsimore – Sistemet e menaxhimit per organizatat educative ( arsimore)

Përshkrim i shkurtër

Standardi ISO 21001 përshkruan një sistem të menaxhimit të cilësisë për shërbimet arsimore me synimin për të menaxhuar këto shërbime në një nivel të qëndrueshëm. pershkrim i detajuar ISO 21001 është një sistem i menaxhimit të cilësisë që synon të standardizojë menaxhimin e arsimit për të siguruar që ai plotëson nevojat e nxënësve. Ai synon të ndihmojë shkollat, kolegjet, ofruesit e trajnimit dhe organizatat e tjera arsimore të zbatojnë procedura që do të sigurojnë kënaqësinë e kursantëve.

ISO 21001 bazohet në parimet dhe kërkesat e ISO 9001. ISO 21001 siguron thjeshtimin e detyrave me notim të barabartë dhe ofrimin e mbështetjes me të personalizuar për studentët me nevoja të veçanta.

Cila është procedure e certifikimit?

Kujt i drejtohet? ISO 21001:2018 standard and address should be organized as follows:

ISO 21001:2018 mund të zbatohet për organizatat arsimore brenda organizatave më të mëdha, aktiviteti kryesor i të cilave nuk është arsimi, siç janë departamentet e formimit profesional. ISO 21001:2018 nuk zbatohet për organizatat që prodhojnë ose zhvillojnë vetëm programe trajnimi.

Cilat janë përfitimet e certifikimit me ISO 21001?

Disa nga avantazhet e zbatimit dhe certifikimit të një sistemi të menaxhimit të cilësisë së shërbimit arsimor janë:

Krijimi i procedurave specifike të dokumentuara që përshkruajnë funksionimin në organizatë, duke rezultuar në aftësinë për të vepruar në mënyrë të pavarur nga disponueshmëria e individëve të veçantë (p.sh., programit edukative, Drejtori, etj.).

Matja e proceseve dhe procedurave dhe orientimi drejt përmbushjes së objektivave të nxënësit. Marrja e një mendimi objektiv, të pavarur dhe me përvojë për përshtatshmërinë dhe përputhshmërinë e sistemit.

Certifikimi është dëshmi objektive e angazhimit të organizatës për të menaxhuar cilësinë e shërbimit të ofruar.

Certifikata ka njohje dhe vlefshmëri ndërkombëtare.

Kontakt:

Telefon: +355 4 45 00 523/4

E-mail: info@tuv.al