Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 22716 – Praktikat e Mira të Prodhimit (GMPs) (Kozmetikë)

Përshkrim i shkurtër

ISO 22716 përshkruan kërkesat për aplikimin e Praktikave të Mira të Prodhimit (GMPs) për prodhimin, paketimin, kontrollin, ruajtjen dhe dërgimin e produkteve kozmetike dhe është një mjet i shkëlqyer për pajtueshmërinë e aktiviteteve të mësipërme me kërkesat e detyrueshme të Rregullores së re të Komisionit European (EC) Nr. 1223/2009.

Përshkrimi i Detajuar

Arsyeja kryesore për zbatimin dhe certifikimin sipas  këtij standardi është garantimi i sigurisë së konsumatorit përfundimtar.

ISO 22716 është një standard që ka të bëjë me GMP-të dhe ofron udhëzime organizative dhe teknike për menaxhimin e faktorëve njerëzorë, teknikë dhe administrativë që ndikojnë në cilësinë e produktit.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

ISO 22716 u drejtohet prodhuesve, importuesve, eksportuesve dhe distributorëve të produkteve kozmetike të cilët ndjekin rritje dhe zhvillim të vazhdueshëm përmes produkteve cilësore dhe bazuar në mbrojtjen e konsumatorëve. Duke ndjekur parimet themelore të Sistemeve të Menaxhimit, standardi mund të zbatohet nga të gjitha organizatat e Produkteve Kozmetike, pavarësisht nga madhësia e tyre.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Zbatimi i ISO 22716 ofron potencialin për çdo biznes të Produkteve Kozmetike për të:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.

Kushtet për certifikimin e një kompanie

Licenca EOF