Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

ISO 29990:2010 – Sistemi i Cilësisë në Institucionet e Arsimit Joformal

Përshkrimi i detajuar

Kushtet e standardit ISO 9001 janë të përgjithshme dhe mbulojnë çdo organizatë, nga industritë tek ofruesit e shërbimeve, me rezultat që çdo ofrues i shërbimit arsimor kërkon kohë dhe përpjekje për t’i “përkthyer” këto kërkesa në të dhënat e veta.

Duke e njohur këtë vështirësi, Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) nxori standardin ISO 29990. ISO29990 përshkruan një model për praktikë dhe performancë profesionale cilësore, si dhe një model të përbashkët referimi për ofruesit e shërbimeve të njohurive dhe klientët e tyre. Disa nga avantazhet e zbatimit të një sistemi të menaxhimit të cilësisë për shërbimet e trajnimit për një Organizatë janë:

Krijimi i procedurave specifike, të dokumentuara që përshkruajnë funksionimin në organizatë, duke rezultuar në mundësinë e funksionimit pavarësisht nga disponueshmëria e njerëzve të veçantë (p.sh. Drejtues i Studimeve, Drejtor, etj.)

Matja e proceseve dhe procedurave dhe orientimi drejt përmbushjes së objektivave të kursantit

Marrja e një mendimi objektiv, të pavarur dhe ekspert për përshtatshmërinë dhe përputhshmërinë e sistemit

Në këtë program trajnimi prezantohen dhe analizohen kërkesat bazë të standardit ISO 29990, me theks në konceptin e transferimit të njohurive kundrejt trajnimit dhe dallimeve ndërmjet zbatimit të një sistemi të bazuar në këtë standard kundrejt një sistemi të bazuar në kërkesat e ISO. 9001.

U drejtohet drejtuesve që lidhen me ofrimin e shërbimeve arsimore qoftë në organizata arsimore, qoftë brenda departamenteve të organizatave, objekti i të cilave është arsimi.

Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë Pjesëmarrjeje me certifikatë TÜV AUSTRIA ACADEMY. Kohëzgjatja: 8 orë

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al