Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

ISO 29993 – Shërbimet e të mësuarit jashtë arsimit/ edukimit formal.

Përshkrim i shkurtër

ISO 29993 përshkruan një sistem të menaxhimit të cilësisë për shërbimet jashtë arsimit formal me synimin për të menaxhuar këto shërbime në një nivel të qëndrueshëm.

Pershkrim i detajuar

Standardi ISO 29993 u krijua nga nevoja për të sistemuar organizatat e shërbimit të trajnimit bazuar në të njëjtat parime bazë, pavarësisht nga lënda ose fusha e funksionimit. Focusi i standardit ISO 29993 dhe i sistemit të krijuar është në nevojat dhe objective arsimore të nxënësit. Në bazë të këtyre elementeve programi strukturohet, monitorohet dhe shqyrtohet efektiviteti i tij.

Cila është procedure e certifikimit?

Kujt i drejtohet?

Sistemi i menaxhimit të cilësisë së shërbimit arsimor, në përputhje me kërkesat e ISO 29993, mund të zbatohet për një organizatë ose pjesë të saj që ofron shërbime arsimore të ja shtme (përveç niveleve bazë dhe të detyrueshme të arsimit).

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Disa nga avantazhet e zbatimit dhe certifikimit të një sistemi të menaxhimit të cilësisë së shërbimit edukativ/arsimor janë: Krijimi i procedurave specifike të dokumentuara që përshkruajnë funksionimin në organizatë, duke rezultuar në aftësinë për të vepruar në mënyrë të pavarur nga disponueshmëria e individëve të veçantë (p.sh, programit edukativ, Drejtori, etj.). Matja e proceseve dhe procedurave dhe orientimi drejt përmbushjes së linseve të nxënësit. Marrja e një mendimi objective, të pavarur dhe me përvojë për përshtatshmërinë dhe përputhshmërinë e sistemit.

Certifikimi është dëshmi linse e angazhimit të organizatës për të menaxhuar cilësinë e shërbimit të ofruar. Certifikata ka njohje dhe vlefshmëri ndërkombëtare.

Kontakt

Telefon: +355 4 45 00 523/4
E-mail: info@tuv.al