Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 29993 – Shërbimet e të Nxënit Jashtë Arsimit Formal

Përshkrim i shkurtër

ISO 29993 përshkruan një sistem menaxhimi të cilësisë për shërbimet jashtë arsimit formal me synimin për t’i menaxhuar këto shërbime në një nivel të qëndrueshëm.

Përshkrimi i detajuar

Standardi ISO 29993 u krijua nga nevoja për të sistemuar organizatat e shërbimit të trajnimeve bazuar në të njëjtat parime bazë, pavarësisht nga lënda ose fusha e veprimit. Fokusi i standardit ISO 29993 dhe i sistemit të menaxhimit të krijuar është në nevojat dhe objektivat arsimore të nxënësve. Mbi bazën e këtyre elementeve programi strukturohet, monitorohet dhe shqyrtohet efektiviteti i tij.

Cila është procedura e certifikimit?

Kujt i Drejtohet ?

Sistemi i menaxhimit të cilësisë së shërbimit arsimor, në përputhje me kërkesat e ISO 29993, mund të zbatohet për një organizatë ose pjesë të saj që ofron shërbime arsimore të jashtme (përveç niveleve bazë dhe të detyrueshme të arsimit).

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Disa nga avantazhet e zbatimit dhe certifikimit të një sistemi menaxhimi të cilësisë për shërbimin arsimor janë:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.