Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 37301 – Sistemet e Menaxhimit për Pajtueshmërinë

Përshkrim i shkurtër

ISO 37301 synon të ndihmojë një organizatë të zbatojë një sistem efektiv të menaxhimit për pajtueshmërinë. Ai u ofron organizatave udhëzime për zbatimin e masave të pajtueshmërisë, në varësi të llojit dhe madhësisë së organizatës, si dhe natyrës dhe shtrirjes së kërkesave legjislative dhe rregullatore që zbatohen për to.

Përshkrimi i detajuar

Certifikimi dhe zbatimi i ISO 37301 nuk eliminon rrezikun e mospërputhjes me ndonjë kërkesë ligjore, por sigurisht që është një hap i madh në sigurimin e pajtueshmërisë së organizatës.

Disa nga pikat kryesore ku standardi fokusohet janë:

Sipas strukturës ANNEX SL, ISO 37301 mund të kombinohet gjatë aplikimit ose certifikimit me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO 37001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Standardi është i zbatueshëm për organizatat publike, private dhe vullnetare të vogla, të mesme dhe të mëdha.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Aplikimi dhe certifikimi ISO 37301 i shtojnë vlerë një organizate përmes:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.