Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues Udhëheqës ISO 50001:2018 (PR366) – Trajnim i Certifikuar nga CQI dhe IRCA

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat e trajnimit të CQI – IRCA për Auditues Udhëheqës të Sistemeve të Menaxhimit të Energjisë, bazuar në standardin ISO 50001:2018.

Ai u drejtohet drejtuesve të çdo kompanie të interesuar në uljen e kostove të konsumit të energjisë, përmirësimin e imazhit të saj mjedisor ose të përfshirë në Sistemin e Tregtisë së Emitimeve, Menaxherët e Menaxhimit të Energjisë ose Mjedisit, Menaxherëve të Mirëmbajtjes dhe Menaxhimit të Faciliteteve, Audituesve të Sistemit të Energjisë, konsulentëve të zhvillimit të Sistemit të Energjisë.

Programi i trajnimit analizon konceptet bazë të menaxhimit të energjisë, legjislacionin bazë, parimet dhe qëllimin e një Sistemi Energjie, bazuar në ISO 50001, marrëdhëniet e ISO 50001 me ISO14001 dhe standardet e tjera përkatëse, kërkesat për Politikën, hartimin e Sistemit të Energjisë, objektivat, mundësitë dhe programet e përmirësimit, kontrollin e funksionimit, matjen dhe monitorimin e parametrave të energjisë, pajisjet e nevojshme matëse dhe sistemet e automatizuara të monitorimit, si dhe kërkesat e ISO 50001 në kuadër të fushës së auditimit.

Programi mbulon, ndër të tjera, parimet bazë të legjislacionit për efiçencën energjetike të ndërtesave, detyrimet për audituesit e energjisë si dhe trajnimin e pjesëmarrësve në hartimin dhe zbatimin e auditimeve të Sistemit të Energjisë, dhe kërkesat për certifikimin e tyre, ndërsa studimet e rasteve për zbatimi i masave të kursimit të energjisë në sektorët përkatës industrialë. Kërkohet njohja me kërkesat e standardit. Një manual i standardit ofrohet gjatë trajnimit.

Pas përfundimit të suksesshëm të provimeve, jepet një certifikatë CQI dhe IRCA Audit /Auditues Udhëheqës.

Në rast dështimi në provime, jepet një CQI – Certifikatë frekuentimi IRCA. Në çdo rast, mundësia për të marrë pjesë në provimet e seminarit të radhës jepet pa pagesë.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Phone: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al