Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Treguesit Kryesor të Performancës – Kartela e Balancave të Rezultateve

Përshkrimi i Detajuar

Qëllimi i programit KPI është që pjesëmarrësit të kuptojnë se çfarë përbën një tregues kyç të performancës dhe gjithashtu,

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Ka pesë arsye pse një biznes/organizatë përdor Kartën e Vlerësimit të Balancuar:

  1. Për të ekzekutuar planin strategjik, duke përafruar përpjekjet dhe vendimet e menaxhimit me strategjinë.
  2. Komunikoni strategjinë në të gjithë biznesin / organizatën (si me hartën e strategjisë).
  3. Monitorimi i performancës së strategjisë (zakonisht përmes raporteve).
  4. Përafroni të gjitha pjesët e organizatës me strategjinë e përbashkët.
  5. Lidhni njerëzit me strategjinë duke treguar se si ata kontribuojnë në qëllimet e organizatës.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al