Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues Udhëheqës të Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001:2013 (PR320) – Trajnim i Certifikuar nga CQI dhe IRCA

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat e trajnimit të CQI dhe IRCA (numri i certifikimit A17691) për trajnimin e Auditues Udhëheqës të Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, sipas standardeve ISO 27001, ISO 270020 dhe ISO 27006.

Pjesëmarrja në programin e trajnimit është një kusht i domosdoshëm për njohjen e Auditorëve të Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit. Prandaj i drejtohet kujtdo që dëshiron të njihet si inspector në sistemet e përmendura, por edhe atyre që dëshirojnë të dinë se çfarë përfshihet në auditimet e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit.

Programi i trajnimit analizon parimet bazë, hapat, metodologjinë dhe teknikat e një Auditim të Palëve të Treta. Gjithashtu, janë paraqitur kërkesat e standardit ISO 27001 (paragrafi 1-8 dhe Shtojca A), si dhe një metodologji treguese për analizën dhe vlerësimin e riskut.

Gjatë programit të trajnimit analizohen të gjitha kërkesat e mbuluara nga ISO 27006 (Auditimi i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit).

Kërkohet njohja me kërkesat e standardit.

Materiali i trajnimit dhe provimet zhvillohen në gjuhën angleze. Kohëzgjatja: 40 orë (5 ditë)

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al