Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditues Udhëheqës të Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë së Punës | ISO 45001:2018 (PR357) – Miratuar nga TÜV AUSTRIA

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat për Inspektorët Drejtues të Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, sipas ISO 45001:2018.

Ai u drejtohet kandidatëve për Auditues Udhëheqës të Organizatave Çertifikuese, Konsulentëve, Menaxherëve të Sistemeve SHSP, Teknikëve të Sigurisë, Përgjegjësve të Departamenteve, Stafit Administrativ, por edhe atyre që dëshirojnë të marrin një njohuri të plotë të Sistemeve të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.

Programi i trajnimit analizon kërkesat e standardeve ISO 45001 dhe ISO 19011 dhe paraqet qasjen e orientuar nga procesi Planifiko-Bëj-Kontrollo-Vepro, kërkesat për Politikën, Planifikimin, objektivat, programet, kontrollin operacional dhe parametrat e matjes dhe monitorimit të Sistemeve të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, si dhe kualifikimet e audituesit udhëheqës, anëtarëve të ekipit të Auditimit dhe teknikave të auditimit të palëve të treta.

Programi mbulon gjithashtu kërkesat e legjislacionit përkatës, detyrimet e Teknikut të Sigurisë dhe Mjekut të Punës, metodat e shkrimit të Studimit të Riskut dhe Studimit Statistikor dhe Analizës së Aksidenteve dhe përfshin, përkufizime, shembuj të shkrimit të mospërputhjeve dhe raporteve të inspektimit dhe , nëpërmjet praktikës, trajnimin e pjesëmarrësve në hartimin dhe zbatimin e inspektimeve të palëve të treta. Gjatë praktikës zhvillohen ushtrime dhe raste studimore dhe simulohet inspektimi për certifikim në kompani jo reale.

Kërkohet njohja paraprake me kërkesat e standardit.

Materiali i trajnimit dhe provimet zhvillohen në gjuhën angleze.

Pas përfundimit me sukses të aktiviteteve ditore dhe provimeve përfundimtare me shkrim, jepet një Certifikatë Auditori/Auditori Kryesor dhe atyre që dëshirojnë u jepet mundësia të marrin pjesë në inspektime reale. Në rast dështimi në provimet përfundimtare me shkrim, jepet një Certifikatë Pranimi.

Në çdo rast, është e mundur, pa pagesë, përsëritja e provimeve në seminarin e ardhshëm.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al