Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Shërbimet e Pajtueshmërisë Ligjore

Shërbimet e pajtueshmërisë ligjore

Pajtueshmëria ligjore (përkufizimi): ndërgjegjësimi, përshtatja, monitorimi dhe zbatimi i kuadrit rregullator nga një organizatë

Pajtueshmëria ligjore është një kërkesë dhe detyrim ligjor, por në të njëjtën kohë përbën një filozofi të Menaxhmentit të çdo Organizate. Duhet të sigurohet ndërgjegjësimi i të gjithë punonjësve, si një model i kulturës korporative të një Organizate dhe një masë për të forcuar identitetin dhe markën e korporatës.

Përshkrim i shkurtër

TÜV AUSTRIA ofron shërbime të personalizuara të informacionit dhe mbështetjes dhe/ose auditime të pajtueshmërisë për organizatat me kërkesa legjislative ose rregullatore në fushat e mëposhtme:

TÜV AUSTRIA është pionier dhe mbështet bizneset me mjetin më modern, më të lehtë për t’u përdorur, të sigurt dhe miqësor, platformën inovative të Pajtueshmërisë Rregullatore për Qëllime të Veçanta për informacion efektiv, të menjëhershëm dhe në kohë dhe mbështetje të përgjithshme të biznesit.

Pershkrim i detajuar

TÜV AUSTRIA, në kuadrin e Përputhshmërisë Ligjore, ofron shërbime të personalizuara të mbështetjes dhe informacionit në lidhje me kuadrin aktual ligjor dhe rregullator që ka të bëjë me të gjithë funksionimin dhe aktivitetet e biznesit të një Organizate. Më specifikisht:

Nivelet e bashkëpunimit

– Mundësia për të zgjedhur shkallën e bashkëpunimit përmes tre niveleve të ndryshme (Niveli Bërthamë, Niveli i Avancuar, Niveli Premium) arrin mbulimin maksimal të nevojave për fushë biznesi të veprimtarisë së çdo organizate.

Kujt i drejtohen Shërbimet e Pajtueshmërisë Ligjore ?

Mbështetja dhe Shërbimet e Informacionit të Përputhshmërisë Ligjore u drejtohen TË GJITHA Organizatave pavarësisht nga madhësia ose fusha e tyre e veprimtarisë.

Cilat janë përfitimet e këtij shërbimi ?

Pajtueshmëria ligjore përfshin sfida komplekse për organizatat. Ritmi i ndryshimit në kuadrin ligjor kërkon ofrim të menjëhershem të informacionit dhe demonstrim të veprimeve reflektive  dhe efektive. Duke pasur parasysh përgjegjshmërinë e shtuar dhe përgjegjësinë e mundshme, organizatave u kërkohet të sigurojnë përputhjen ligjore të përpiktë dhe të plotë. Nëpërmjet shërbimeve tona, një organizatë mund të arrijë:

Përzgjedhja e TÜV AUSTRIA për shërbimet e Përputhshmërisë Ligjore:

Cilën procedurë duhet të ndjek ?

Na kontaktoni për të diskutuar nevojat tuaja ose plotësoni dhe dorëzoni formularin përkatës të aplikimit të interesit

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.