Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Analiza e Komenteve të Tregut & – Kënaqësia e Plotë e Klientit

Përshkrimi i Detajuar

Një mjet i preferuar i shumë bizneseve (B2A / B2B / B2C), është metodologjia e Analizës së Feedback-ut të Tregut që vendos një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi midis klientëve dhe furnitorëve për të identifikuar ankesat, komentet, sugjerimet, sugjerimet e mundshme, etj. dhe për të zbuluar atë që është më së shumti. nevojiteshin ose donin treg (sepse klientët mendojnë se zëri i tyre ka rëndësi) që do t’u japë atyre më shumë vlerë dhe do të ndihmojë në ndërtimin e besimit të tyre.

Përcaktimi i KPI-ve / Treguesve kryesorë të performancës është provuar të jetë i zbatueshëm për të gjitha bizneset e çdo natyre qofshin ato industriale, qeveritare, bankare, kujdesi shëndetësor dhe shumë të tjera të të gjitha madhësive.

Ai u drejtohet drejtuesve të bizneseve dhe organizatave të nivelit të mesëm e lart.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi i seminarit është që pjesëmarrësit të kuptojnë se si e vlerësojnë gjurmën që lënë në treg dhe si ta përmirësojnë atë.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al