Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Versioni i Ri i Skemës FSSC me ISO 22000, Versioni 5.1

Përshkrimi i Detajuar

Hyrje në program

Programi i trajnimit analizon aspektet kryesore të skemës private FSSC të versionit të ri 5.1 të vlefshëm nga Prilli i vitit 2021

Ky program u drejtohet drejtuesve të kompanive ushqimore në departamentet e Kontrollit të Cilësisë dhe Sigurimit të Cilësisë që zbatojnë sistemet e sigurisë ushqimore. Ka të bëjë edhe me profesionistët aktivë në industrinë ushqimore me shërbime konsulence.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi

Qëllimi i programit të trajnimit është të trajnojë drejtuesit përkatës të biznesit në lidhje me fushat e mëposhtme të FSSC, në mënyrë indikative:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al