Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Efektiviteti i Përgjithshëm i Pajisjeve

Përshkrimi i Detajuar

Efektiviteti dhe efikasiteti total i pajisjeve (OEE) është një metodë ndërkombëtare për matjen e performancës së pajisjeve (medias) dhe punëtorëve.

Bazuar në rezultatin (indeksin ditor ose mujor) të gjeneruar në bazë të OEE-së, atëherë është e mundur që të ndërmerren veprimet e duhura korrigjuese për faktorët që ndikojnë në performancën e ulët të një biznesi ose të përmirësohet ai ekzistues.

Metoda OEE ofron një mënyrë të qëndrueshme dhe të provuar për të matur efektivitetin e metodologjive të tjera, si p.sh. Lean Manufacturing, mjetet TPM dhe veprime të tjera për rritjen e produktivitetit.

Mat humbjet e produktivitetit nga koha e vonesës, mat humbjet nga ciklet e ngadalta dhe faktorë të tjerë që bëjnë që procesi të funksionojë me më pak se shpejtësia maksimale, mat humbjet dhe kostot nga produktet/shërbimet jokonformuese, rendit efikasitetin që operon një organizatë në një shkallë globale (> / = 85% OEE kompani e klasit botëror).

Ky program u drejtohet kryesisht menaxherëve të nivelit të mesëm dhe të lartë të çdo kompanie. Ajo ka të bëjë gjithashtu me punonjësit të cilëve u është caktuar përgjegjësia për të drejtuar departamente specifike të punës.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi i programit është të trajnojë drejtuesit përkatës të biznesit në lidhje me:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al