Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

OHSAS 18001/ISO 45001 – Shëndeti dhe Siguria në Punë

Përshkrim i Shkurtër

Standardi ISO 45001 specifikon kërkesat për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë. Ai fokusohet në kontrollin efektiv të të gjitha risqeve profesionale për të gjitha palët e interesuara (punonjësit, vizitorët, furnitorët, komuniteti lokal, etj.), dhe në përmirësimin e performancës së përgjithshme të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës. ISO 45001 është krijuar për të mbuluar shëndetin dhe sigurinë në punë, dhe jo sigurinë e produkteve ose proceseve.

Përshkrimi i Detajuar

Parimet themelore të standardit janë:

Bazuar në strukturën ANNEX SL, ISO 45001 mund të kombinohet gjatë aplikimit ose certifikimit me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi u drejtohet të gjitha organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo sektori në të cilin ato operojnë.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Aplikimi dhe certifikimi i Sistemit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë nga një kompani kontribuon në:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.