Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Agjent Marketingu për Produktet e Vajit të Ullirit

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për profesionistët e specializuar, detyrat e të cilëve përfshijnë vendim-marrjen strategjike dhe vendosjen e objektivave individuale për marketimin e produkteve të vajit të ullirirt, planifikimin dhe implementimin e skemave të marketingut, sikurse dhe vlerësimin e rezultateve të tyre, monitorimin e tregjeve të synuara dhe tendencat e konsumatorit në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar të vajit të ullirit.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.