Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Protokolli “Patients Friendly Hospitals”

Përshkrim i Shkurtër

Protokolli “Patients Friendly Hospitals” specifikon kërkesat dhe procedurat për inspektimin dhe certifikimin e Njësive të Kujdesit Shëndetësor për të përcaktuar pajtueshmërinë me kriteret e vendosura për shërbim miqësor ndaj përdoruesit.

Përshkrim i Detajuar

Kriteret për inspektimin e Njësive të Kujdesit Shëndetësor të interesuara për certifikimin e Protokollit “Patients Friendly Hospitals” kanë të bëjnë me këto shtylla kryesore:

Cila është procedura e certifikimit ?

Certifikimi i Njësisë së Kujdesit Shëndetësor sipas Protokollit “Patients Friendly Hospitals” kërkon plotësimin e hapave të mëposhtëm:

Kujt i Adresohet ?

Protokolli “Patients Friendly Hospitals” është krijuar ekskluzivisht për Njësitë e Kujdesit Shëndetësor, bazuar në aktivitetet dhe shërbimet specifike që ato janë në gjendje të zbatojnë.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.