Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Enët Nën Presion

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA është një organizatë e akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.) për inspektimin dhe certifikimin e pajisjeve me presion (p.sh. kaldaja, dhomat e ajrit, rezervuarët mbi tokë dhe nëntokë, montimet e tubacioneve) si dhe certifikimin e enëve të thjeshta me presion.

Përshkrimi i Detajuar

Shërbimet përfshijnë inspektimin fillestar dhe periodik në përputhje me standardet ndërkombëtare, si dhe certifikimin CE në përputhje me Direktivën Evropiane në lidhje me Pajisjet nën Presion (2014/68/BE).

Kompania mëmë është gjithashtu e akredituar nga E.SY.D. për certifikimin e Enëve të Thjeshta me Presion, në përputhje me Direktivën Evropiane përkatëse (2014/29/BE).

TÜV AUSTRIA është një Organ i notifikuar i Bashkimit Evropian (numri identifikimi: 0906) për dy direktivat e mësipërme: 2014/68/EU (Pajisjet me presion) dhe 2014/29/EU (Valvulat e thjeshta me presion).

Më konkretisht, inspektimet e pajisjeve nën presion i referohen:

Kujt i Drejtohet ?

Pronarët dhe/ose prodhuesit e pajisjeve nën presion.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.