Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Parimet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Përshkrimi i detajuar

Ky kurs është një pasaportë thelbësore për të gjithë individët që të jenë të vetëdijshëm dhe të pajisur mirë me parimet kryesore të shëndetit dhe sigurisë në punë.

Është një parim i domosdoshëm dhe informacion i vlefshëm i nevojshëm për të kryer aktivitete në hapësirën e Punës në mënyrë të sigurt për të reduktuar ose/dhe eliminuar rreziqet e përfshira në Hapësirat e Punës. Kandidatët do të mësojnë se si të identifikojnë dhe menaxhojnë rreziqet e shëndetit dhe sigurisë. Monitorimi, përgatitja, raportimi dhe rishikimi i performancës. Bazat e shëndetit dhe sigurisë. Përgjegjësia për shëndetin dhe sigurinë.

Vlerësimi dhe kontrolli i rrezikut për shëndetin dhe sigurinë. Rreziqet dhe kontrollet që lidhen me pajisjet e punës. Parimet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë. Shkaku i humbjes dhe hetimi i incidentit. Matja dhe rishikimi i performancës së shëndetit dhe sigurisë. Identifikimi i rreziqeve, vlerësimi dhe vlerësimi i rrezikut. Kontrolli i riskut, Faktorët organizativ & Faktorët njerëzorë. Parimet e ligjit të shëndetit dhe sigurisë. E drejta penale dhe e drejta civile.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al