Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Skema Private e Certifikimit “NO FOOD WASTE”

Skema Private e Certifikimit “NO FOOD WASTE” u zhvillua nga TÜV AUSTRIA në bashkëpunim me organizatën jofitimprurëse “Boroume SAVING FOOD-SAVING LIVES” me fokus Shoqërinë, Mjedisin dhe Vazhdimësinë e Biznesit.

Është një Skemë Certifikimi e integruar që synon të nxjerrë në pah përgjegjësinë, ndërgjegjësimin shoqëror dhe ndjeshmërinë, si dhe etikën e biznesit që rregullon çdo organizatë, e cila përcakton dhe ndërmerr veprime në lidhje me zhvillimin e metodave të vlerësuara vazhdimisht të menaxhimit dhe përdorimit të ushqimit për të kufizuar dhe minimizuar mbetjet ushqimore në të gjitha fazat e funksionimit të tij.

Përshkrim i Shkurtër

Skema përcakton kërkesat dhe procedurat themelore që duhet të zbatojë një organizatë për të marrë certifikatën “NO FOOD WASTE”, në lidhje me monitorimin dhe vlerësimin e niveleve të mbetjeve ushqimore që ndodhin ose mund të ndodhin brenda Organizatës.

Veprimet e ndërmarra nga çdo organizatë kanë një korrelacion të drejtpërdrejtë me partnerët, furnitorët, klientët dhe palët e tjera të interesuara brenda zinxhirit të furnizimit ushqimor.

Përshkrim i Detajuar

Mbetjet e ushqimit janë një çështje globale që zënë një vend gjithnjë në rritje në prioritetet e vendeve. Parandalimi, matja e përmirësuar e mbetjeve ushqimore, rikuperimi i mbetjeve dhe marrëveshjet vullnetare ofrojnë potencialin më të madh për përshpejtimin e progresit drejt arritjes së Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së (SDGs 12.3) për të reduktuar mbetjet ushqimore me 50% deri në vitin 2030, si dhe reduktimin e humbjeve.

Ushqimi është i paçmuar dhe prodhimi i tij mund të kërkojë mobilizimin e burimeve të konsiderueshme, gjë që sjell kosto mjedisore, sociale dhe ekonomike.

Ky ndryshim i vazhdueshëm është një çështje e shumëanshme e lidhur kryesisht me

Cilat janë Përfitimet e Certifikimit ?

Skema e Certifikimit dhe logoja “NO FOOD WASTE”, ndihmon çdo organizatë që të:

Për më tepër, zgjedhja e Skemës Private të Certifikimit “NO FOOD WASTE” dhe TÜV AUSTRIA, i shton vlerë çdo Organizate përmes besueshmërisë dhe forcës së pasqyruar në emrin e markës sonë dhe thekson angazhimin e Organizatës për të ofruar produkte dhe shërbime me synim kufizimin dhe minimizimin e mbetjeve ushqimore në të gjitha fazat e funksionimit të tij.

Procedura e Certifikimit

Për të certifikuar çdo Organizatë me Skemën e Certifikimit “NO FOOD WASTE”, duhet të ndiqen hapat e mëposhtëm:

Cilave Organizata dhe Subjekte i adresohet skema “NO FOOD WASTE”

Skema e certifikimit “NO FOOD WASTE” zbatohet për Organizatat që operojnë përgjatë gjithë zinxhirit ushqimor (prodhim parësor, përpunim, paketim, përpunim, prodhim, ruajtje, shpërndarje me shumicë dhe pakicë, ofrimi i shërbimeve të tilla si katering, mikpritje, shëndetësi, struktura arsimore, etj.) pavarësisht nga madhësia ose kompleksiteti i strukturës së tyre (p.sh. organizata me një ose me shumë vendndodhje).

Organizata të tilla janë, për shembull, fabrikat e përpunimit dhe prodhimit të ushqimit, tregjet e mbeturinave (tregjet e mishit, tregjet e peshkut, tregjet e frutave dhe perimeve), supermarketet, hotelet, objektet e kujdesit shëndetësor (spitale, klinika), bujtinat, shërbimet e kateringut, shkollat, çerdhet, linjat ajrore, kampet etj.

No Food Waste është çështje kulture!

Shpenzoni më pak – Jepni më shumë

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.