Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Protokollet Private të Sigurisë Ushqimore – IFS

Përshkrimi i Detajuar

Programi i trajnimit analizon përmbajtjen, strukturën dhe kërkesat e standardit ushqimor IFS, versioni 7 – Standardi për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore.

I drejtohet:

Kohëzgjatja: 2 ditë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Programi i trajnimit përfshin shembuj praktikë dhe raste studimore. Me përfundimin e Programit të Trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të kuptojnë parimet bazë të standardit IFS Food, ata do të jenë në gjendje të zhvillojnë, zbatojnë dhe vlerësojnë Sistemet e Sigurisë Ushqimore bazuar në standardin IFS dhe në fund ata do të fitojnë përvojë praktike aplikimi nëpërmjet shembujve dhe ushtrime.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al