Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Vlerësimi i Sistemeve të Cilësisë, për Instaluesit dhe Prodhuesit e Ashensorëve

TÜV AUSTRIA ofron shërbimet e mëposhtme për vlerësimin dhe certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë, në përputhje me Direktivën 2014/33/BE (përafruar plotësisht me VKM Nr. 192, datë 4.4.2018, PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR ASHENSORËT DHE KOMPONENTËT E SIGURISË PËR ASHENSORË DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA”).

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.