Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Ndërmjetësi i Pasurive të Paluajtshme – Menaxher i Pronës

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi ka të bëjë me profesionistin që është i përfshirë në identifikimin e personave (klientë të pasurive të paluajtshme) të cilët dëshirojnë të lidhin kontrata në lidhje me pasurinë e paluajtshme, si kontratat e shitjes, këmbimit, qirasë, qirasë financiare, etj. dhe në lidhjen e kontakteve transaksionale me klienti i tij. Në një nivel të dytë të funksionimit të mandatit të brokerimit, Brokeri i Pasurive të Paluajtshme lehtëson përgatitjen e kontratës së ndërmjetësimit (të synuar), duke kontribuar në rregullimin ose përpunimin e çështjeve individuale.

Parakushtet për Pjesëmarrje:

Aplikantët që dëshirojnë të marrin pjesë në mekanizmin e provimit të skemës duhet të kenë mbushur të paktën moshën 18 vjeç, të jenë të diplomuar të paktën të arsimit të mesëm dhe të jenë të regjistruar në Regjistrin e Dhomës përkatëse dhe në Regjistrin e Përgjithshëm të Tregtisë (G.E.M.I.) si “Ndërmjetës i pasurive të paluajtshme”.

Procedura e Certifikimit:

Procesi i provimit përbëhet nga një provim teorik.

Pas përfundimit të suksesshëm të provimit, profesionistit i pajiset me një certifikatë përputhshmërie që është e vlefshme për pesë vjet.

Procedura e certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Helen i Akreditimit (E.SY.D.), Sistemi Kombëtar i Akreditimit (E.SY.D.), në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.