Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Punonjës Recepsioni dhe Shërbimit ndaj Klientit

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim i adresohet punonjësve të zonave të recepsionit dhe mikpritjes/akomodimit të hoteleve, të cilët kryejnë detyra në lidhje me ofrimin e shërbimeve për mysafirët, për të garantuar efektivitet në përmbushjen e qëllimeve të funksionimit produktiv të departamenteve të sipërpërmendura, në kuadër të rregullave, politikave, metodave dhe procedurave të Shërbimit të Pritjes dhe Akomodimit të Klientit.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare. Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.