Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Punonjës i sektorit të Rikrijimit, Mirëqënies dhe Aktiviteteve Sportive

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për profesionistët që merren me përgatitjen, organizimin dhe implementimin e aktiviteteve recreative, artistike, educative dhe sportive, që i adresohen turistëve të kombësive dhe moshave të ndryshme dhe që ndërmerren në hotele, në lloje të tjera strukturash akomoduese dhe në vendodhje të ndryshme që mund të jenë me interes për turistët.

Procedurate e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.