Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Litarët dhe Pajisjet Ngritëse (Funksioni, Planet e Ngritjes dhe Testi Para Përdorimit)

Përshkrimi i Detajuar

Njohuri dhe kuptim të thellë të kërkesave ligjore dhe praktike përkatëse të Planifikimit të operacioneve të ngritjes, ndjekja e planeve të ngritjes, zhvillimi/procesi i vlerësimit të rrezikut, ndjekja e masave të kontrollit të vlerësimit të rrezikut Kategoritë e ngritjes, Mënyra e lidhjes/shkëputjes së ngarkesës, Pikat e miratuara të ngritjes, kontrollet e pajisjeve të përdorimit/pas përdorimit, procedura e testimit, raportimi dhe certifikimi i inspektimit, organet e inspektimit,

Rreziqet e afërsisë, pengesat, shtegu i ngarkesës, Integriteti/stabiliteti i ngarkesës, Kompetenca e personelit, Kuptimi i regjistrit të pajisjeve.

Rregulloret, standarti dhe kërkesat

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al