Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Parimet Bazë për Administrimin e Rrezikut ISO 31000:2018

Përshkrimi i detajuar

Një nga ndryshimet kryesore të prezantuara nga struktura e re e standardeve ISO për sistemet e menaxhimit është logjika e menaxhimit të rrezikut dhe vlerësimit si dhe mendimi i bazuar në rrezikun.

Programi i trajnimit është hartuar me qëllim informimin e të gjithë profesionistëve të fushës mbi çështjet e menaxhimit të rrezikut – Menaxhimi i rrezikut, bazuar në standardin ISO 31000 si dhe udhëzuesin shoqërues iso 73, IEC 31010 dhe standardet ISO / TR 31004.

Kohëzgjatja: 8 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Programi i trajnimit analizon:

Pas përfundimit të programit të trajnimit, një Certifikatë e Pjesëmarrjes lëshohet nga TÜV AUSTRIA ACADEMY

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al