Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Sistemet e Menaxhimit të Shërbimit ISO 20000

Përshkrim i përgjithshëm

Standardi ISO 20000-1 është një sistem i menaxhimit të shërbimeve të IT-së, që synon të sigurojë që cilësia e shërbimeve të IT-së të ofruara përmbush një nivel të pranueshëm të specifikuar dhe të rënë dakord.

Pershkrimi i detajuar

Standardi ISO 20000-1 përmban kërkesat për projektimin, zbatimin, menaxhimin, kontrollin dhe përmirësimin e shërbimeve të IT. Standardi jo vetëm që merr në konsideratë çështjet operacionale, ai fokusohet gjithashtu në kontrollet e korporatave që mbulojnë rreziqet, burimet dhe mundësitë e lidhura, duke ofruar infrastrukturën e duhur për ciklin klasik Plan-Bëj-Check-Act që të menaxhohet dhe zbatohet në mënyrë efektive.

TÜV AUSTRIA ofron shërbime auditimi dhe certifikimi me cilësi të lartë, të njohura nga APMG, në përputhje me kërkesat e ISO 20000.

Cila është procedura e certifikimit?

Kujt i drejtohet?

Një sistem i menaxhimit të shërbimit IT që përputhet me kërkesat e ISO 20000 mund të zbatohet nga një kompani ose një departament organizate që ofron shërbime IT, pavarësisht nga madhësia ose fusha specifike. Organizatat që kanë të drejtë për auditim dhe certifikim nuk përfshijnë kompanitë që ofrojnë shërbime konsulence në sektorin e IT.

TÜV AUSTRIA ka certifikuar tashmë shumë ofrues të brendshëm (brenda një organizate) të shërbimeve të IT-së, si p.sh. departamentet e IT-së dhe ofrues të jashtëm të shërbimeve të IT-së, si kompanitë që ofrojnë shërbime IT palëve të treta.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.