Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Teknikat e Programimi të Ndërtesave Inteligjente

Kujt i Drejtohet ?

Programi “Smart Building Programming Technician” është i dizenjuar për profesionistë të specializuar, të punësuar në kompani ndërtimi ose persona të vetëpunësuar të përfshirë në dizenjimin, zbatimin dhe menaxhimin e sistemeve “smart” në ndërtesa, duke përdorur sisteme, metoda moderne dhe mjete teknologjike “smart” për menaxhimin/mirëmbajtjen e ndërtesave dhe infrastrukturave të tjera (Building Management Systems, Building Information Modelling, Building Information Management, etc.), në mënyrë që të dizenjohen rrjete dhe sisteme të zgjuara dhe moderne për ndërtimin e infrastrukturave, që përmbushin plotësisht kërkesat e klientëve.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.