Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Protokolli i Certifikimit “Smoke-Free Culture”

Përshkrim i Shkurtër

Certifikimi sipas protokollit “Smoke-Free Culture” është zhvilluar nga TÜV AUSTRIA, për t’i mundësuar organizatave, që dëshirojnë të ndërmarrin veprime të prekshme, plane zbatimi dhe të vendosin objektiva të matshëm, për t’u çliruar nga pirja e duhanit në ambientet e tyre, si dhe gjatë aktiviteteve apo eventeve që ata organizojnë.

Përshkrim i Detajuar

Qëllimi kryesor i protokollit “Smoke-Free Culture” është që të vërtetojë që një organizatë ka dispozitën për të planifikuar, mbështetur, zbatuar, monitoruar dhe përmirësuar vazhdimisht një sërë veprimesh, duke synuar të sigurojë vizionin e mësipërm.

Këto veprime do të krijojnë terrenin e duhur për:

Në mënyrë që të certifikohet, një organizatë duhet të plotësojë dhe dokumentojë një kuadër specifik termash dhe kërkesash, siç përshkruhet në Protokollin e Çertifikimit ” Smoke-Free Culture”, plotësuese me legjislacionin ekzistues për duhanin. TÜV AUSTRIA do të auditojë përputhshmërinë me këtë kuadër, me një mekanizëm që siguron një vlerësim objektiv, të paanshëm dhe plotësisht të dokumentuar të çdo Organizate.

Hapat për tu certifikuar:

Që një organizatë të fitojë certifikatën ” Smoke-Free Culture “, duhet të ndiqen hapat e mëposhtëm:

Kujt i Drejtohet ?

Protokolli i certifikimit “Smoke-Free Culture” zbatohet për çdo lloj organizate, d.m.th., kompanitë (kompani të vogla, të mesme ose shumëkombëshe), organet publike si Byroja dhe Autoritetet Lokale, si dhe në organizime si konferenca, tregti, seminare etj.

Përfitimet nga Certifikimi

Nëpërmjet certifikimit ” Smoke-Free Culture “, një organizatë:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.