Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Menaxhimi Ekzekutiv dhe Teknologjite e Reja

Përshkrimi i Detajuar

Globalizimi, intensiteti i konkurrencës ndërkombëtare, rritja e kërkesave të klientëve, dominimi i e-biznesit dhe kompleksiteti i sistemeve të furnizimit të sotëm janë disa nga tendencat moderne që mandatojnë integrimin e teknologjisë në zinxhirin e furnizimit. Roli i teknologjisë është një katalizator në krijimin dhe ruajtjen e flukseve efikase të informacionit, materialit dhe kapitalit brenda zinxhirit të furnizimit.

Teknologjia rrit bashkëpunimin e anëtarëve të zinxhirit të furnizimit, krijon një avantazh konkurrues për të gjitha kompanitë anëtare dhe i jep vlerë të shtuar shërbimeve/produkteve që ofron për klientin.

Mjete dhe sisteme të ndryshme teknologjike përdoren në kuptimin e gjerë të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe ne duhet të dimë se cilat, si, kur dhe pse të zbatojmë.

Efikasiteti i teknologjive ekzistuese dhe zhvillimi i të rejave në zinxhirin e furnizimit dhe kontekstet e logjistikës janë çështje kritike për bizneset moderne që tani operojnë në rrjete të zgjeruara biznesi.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi

Në programin e trajnimit:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al