Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Tesco NURTURE Module

Përshkrim i Shkurtër

NURTURE Module’” është një modul shtesë i standardit për certifikimin “GLOBALG.A.P. IFA versioni 5, të cilin TÜV AUSTRIA in Albania e ofron duke qenë degë e TÜV AUSTRIA Hellas i cili është një Organ Certifikimi i nominuar nga Tesco plc. që zotëron këtë program.

Përshkrimi i Detajuar

Fushë veprimi i certifikimit NURTURE Module, përfshin të gjitha produktet që mund të certifikohen sipas standardit GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance për Fruta dhe Perime, i tregtuar në dyqanet Tesco në Mbretërinë e Bashkuar.

NURTURE Module fokusohet në menaxhimin e Listës së Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PPPL) dhe kalimi në GLOBALG.A.P. nuk ndikon në mënyrën se si Prodhuesit menaxhojnë PPPL-të e tyre.

Vlerësimi fillestar i NURTURE Module do të planifikohet për të siguruar që auditimi të bëhet gjatë periudhës së aktivitetit të korrjes ose trajtimit të ‘kulturës kryesore’* për prodhuesin, në mënyrë që të gjitha të dhënat e pesticideve, teknikat e korrjes, politikat higjienike etj. të mund të kontrollohen.

*Kulturë kryesore konsiderohet ai nga i cili prodhuesi shet volumin më të lartë te Tesco. Cikli i Certifikimit NURTURE është 12 muaj, i harmonizuar plotësisht me ciklin e certifikatës GLOBALG.A.P. IFA.

Cila është procedura e certifikimit ?

  1. “Furnitori Primar” dërgon “Formularin e Konfirmimit të Prodhuesit” të plotësuar te TÜV AUSTRIA dhe te “Grupi i Prodhuesit/Prodhuesve”
  2. TÜV AUSTRIA dhe ‘Grupi i Prodhuesit/Prodhuesve’ do të:
    1. Grupi i Prodhuesit/Prodhuesve dorëzon Formularin e Aplikimit Tesco NURTURE në TÜV AUSTRIA
    2. TÜV AUSTRIA konfirmon miratimin e “Furnitorit Primar” nëpërmjet mbështetjes së klientit të GLOBALG.A.P.
  3. TÜV AUSTRIA merr përsipër,

Për kë është ?

Vetëm “Prodhuesit” që bashkëpunojnë me një “Furnitor Primar” të miratuar të Tesco, proceset e prodhimit të të cilit janë të certifikuara ose janë në proces për t’u certifikuar përkundrejt standardit GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance, mund të aplikojnë për një vlerësim të NURTURE Module.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.