Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Shërbime të Palëve të Treta (Inspektim, Komisionim, etj.)

Përshkrim i Shkurtër

Inspektimet e palëve të treta janë të nevojshme për të siguruar përputhshmërinë e objekteve industriale me specifikimet e ndërtimit si dhe me rregulloret e funksionimit të objekteve. Në përputhje me standardin ISO 17020, TÜV AUSTRIA si një organ i akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.), kryen inspektime si një organ i pavarur i Inspektimit të Palës së Tretë.

Përshkrimi i Detajuar

Inspektorët tanë, të specializuar dhe me përvojë,mundësojnë dhe garantojnë verifikimin objektiv të kërkuar në projektet teknike moderne. Inspektimet kryhen në përputhje me specifikimet e projektit përkatës ose standardet ndërkombëtare që njihen nga institucionet kompetente.

Shërbimet i referohen ose kontrollit të studimeve sipas legjislacionit dhe/ose specifikimeve të projektit, ose inspektimeve në ambientet e prodhuesit ose në vend (inspektime në dyqan dhe në terren).

Inspektimet e kryera nga kompania jonë i referohen:

Kujt i Drejtohet ?

Industrive, Investitorëve, Ndërtuesve të Projekteve Teknike, etj.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.