Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Tranzicioni i Standardit të Ri- ISO 45001:2018

Përshkrimi i Detajuar

Është fakt që Shëndeti dhe Siguria në Punë janë një e drejtë themelore e punonjësit, si dhe pjesë përbërëse dhe e veçantë e Strategjisë së Përgjegjësisë Sociale të Korporatës dhe Qëndrueshmërisë së një kompanie.

Në këtë kontekst, Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë të bazuar në standarde si ISO 45001, janë një mjet kyç për sistematizimin e veprimeve për parandalimin e aksidenteve, ku në të njëjtën kohë promovojnë, ndër të tjera, kultivimin e një kulture të përshtatshme për trajnimin dhe trajnimin dhe ndërgjegjësimi i punonjësve.

Me standardin e ri ISO 45001, i cili do të zëvendësojë standardin OHSAS 18001, forcohet aftësia e kompanive për t’u përballur me rreziqet, por edhe për të identifikuar mundësitë për të përmirësuar shëndetin dhe sigurinë e punonjësve, si dhe rolin e punonjësve dhe palëve të tjera të interesuara.

Programi i trajnimit i drejtohet Menaxherëve të Biznesit, Menaxherëve të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, Inspektorëve të Brendshëm, Konsulentëve të Zhvillimit të Sistemeve të Menaxhimit, por edhe atyre që janë të përfshirë në çfarëdo mënyre në zbatimin ose monitorimin e zbatimit të një sistemi të tillë menaxhimi.

Gjatë zbatimit të trajnimit të mësipërm do të analizohet Terminologjia e re dhe kërkesat e reja të prezantuara nga versioni i ri dhe të gjitha përfitimet e mundshme që një kompani mund të marrë nga aplikimi i standardit të ri ISO 45001:2018, i cili zëvendëson OHSAS18001: 2007, të tilla si: rritja e aftësisë së tij për të operuar në mënyrë të sigurt, adresimi i rreziqeve dhe mundësive, dhe kontrollet që duhet të vendosë për të minimizuar rreziqet dhe për të përfituar nga mundësitë, si dhe homogjeniteti që ofron zbatimi i ANEKS SL (për kërkesat e të gjitha sistemet e menaxhimit);

Konkretisht:

Janë analizuar tre shtyllat kryesore të qasjes së re (korniza operative, palët e interesuara, lidershipi, etj.)

Pasqyrë e ndryshimeve me OHSAS 18001 dhe strukturën dhe parimet e versionit të ri.

Analizoni terminologjinë dhe kërkesat e reja të paraqitura nga versioni i ri.

Tregoni marrëdhëniet dhe pikat e përbashkëta me standardet e tjera të menaxhimit (p.sh. ISO 14001)

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al