Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Përgjegjës për Menaxhimin e Magazinës

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për punonjësit që kryejnë detyra  lidhur me inputet, outputet sikurse dhe menaxhimin optimal të produkteve/materialeve të magazinës të kompanisë ku punojnë. Detyrat e këtyre personave, kryesisht mbështetëse/ndihmëse, konsistojnë në pjesëmarrjen në të gjithë gamën e aktiviteteve të kompanisë që lidhen me operacionet ditore të nevojshme në menaxhimmin e magazinës, në mënyrë që të sigurohet rrjedha e papenguar e materialeve/produkteve në magazinë.

Procedura e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 4 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.