Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Agjenti i Zhvillimit të Turizmit të Verës.

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për profesionistët e specializuar, që brenda kornizës së detyrave të tyre dizenjojnë, planifikojnë dhe implementojnë paketa specifike të turizmit të verës, bazuar në dëshirat e klientëve dhe shërbimet e ofruara nga kompania.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.