Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian

SISTEMI I MENAXHIMIT TË SIGURISË SË INFORMACIONIT AUDITUES UDHËHEQËS-ISO 27001:2013 – Trajnim i Certifikuar nga IRCA

January 11, 2023

• Kohëzgjatja: 40 orë (5 ditë)

• Gjuha e trajnimit: Anglisht

• Gjuha e provimit: Anglisht

Datat: 06.02-10.02.2023

Trajnimi si Auditues të Certifikuar nga IRCA do t’ju përgatisë për të vlerësuar konformitetin dhe performancën e Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit të një organizate.

Ai i drejtohet kujtdo që dëshiron të njihet si Auditues Udhëheqës në këto sisteme, por edhe atyre që dëshirojnë të dinë se çfarë përfshin Auditimi i Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit me standartin ISO 27001:2013.

Programi i trajnimit analizon:

-parimet bazë,

-hapat,

-Metodologjia dhe teknikat e një Auditimi nga Palë të Treta.

-Paraqet gjithashtu kërkesat e ISO 27001 dhe një metodologji indikative për analizën dhe vlerësimin e riskut.

Për më shumë detaje dhe informacione, na kontaktoni në: tuvacademy@tuv.at ose +355 4 4500523 / 04