Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Trajnimi për Auditues Udhëheqës për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor (ISO 14001:2015)

March 12, 2018

TÜV AUSTRIA ACADEMY përfundoi me sukses trajnimin me titull “Auditues Udhëheqës për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor (ISO 14001:2015)”.

Trajnimi, i realizuar nga TÜV AUSTRIA ACADEMY, i mbajtur nga data 5 deri më 10 mars 2018, ka pasur pjesëmarrës nga kompanitë më prestigjioze në Shqipëri si: CBS Creative Business Solutions, AL CO Invest Group, T Mobile, Balkan Safety & Training Services.

Gjatë 5 ditëve trajnim, pjesëmarrësit fituan njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të ndërmarrë dhe udhëhequr një auditim të suksesshëm të sistemeve të menaxhimit mjedisor. Ata mësuan të përshkruanin qëllimin e një auditimi sipas ISO 14001: 2015 dhe si të plotësojnë certifikimin e palëve të treta. Ata gjithashtu kanë fituar aftësi për të planifikuar, kryer, raportuar dhe ndjekur një auditim të SMM që përcakton konformitetin dhe rrit performancën mjedisore.

Në përfundim të kryerjes me sukses të këtij trajnimi pjesëmarrësve u jepet Çertifikata përkatëse e Auditorit Udhëheqës për Sistemet e Menaxhimit  Mjedisor (ISO 14001: 2015) nga TÜV AUSTRIA ACADEMY.