Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Klasifikimi i Strukturave Akomoduese

Rreth Shërbimit

TÜV AUSTRIA operon në Shqipëri si një filial i TÜV AUSTRIA Group, një organizatë ndërkombëtare e themeluar në Vienë në 11 Qershor 1872, me veprimtari në mbi 40 vende të ndryshme.

Duke shfrytëzuar eksperiencën, njohuritë dhe mbështetjen e Grupit, TÜV AUSTRIA ofron shërbime të pamvarura si palë e tretë, duke përfshirë por pa u kufizuar në Auditime, Gap Analiza dhe Trajnime lidhur me klasifikimin e strukturave akomoduese.

Përshkrimi i Shërbimit

Kuadri ligjor për klasifikimin e strukturave akomoduese kërkon që çdo sipërmarrës turistik, që ushtron veprimtarinë si strukturë akomoduese, duhet të pajiset me certifikatë klasifikimi për ushtrimin e këtij aktiviteti.

Kujt i Drejtohet ?

Ky shërbim i adresohet të gjithë sipërmarrësve turistik, që ushtrojnë veprimtarinë si strukturë akomoduese, të kategorizuar si më poshtë vijon:

Procedura

Sistemi për klasifikimin e strukturave akomoduese, përfshin specifikime teknike dhe operacionale, sikurse dhe kritere të tjera lidhur me ambientet, pajisjet/infrastrukturën, shërbimet dhe komoditetet.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.