Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Agjent i Menaxhimit të Zinxhirit të Furnizimit

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për punonjësit që zbatojnë aktivitete lidhur me menaxhimin e zinxhirit të furnizimit të kompanisë. Detyrat e tyre të punës, konsistojnë kryesisht në pjesëmarrjen në operacionet e zinxhirit të furnizimit, në mënyrë që të sigurohet inputi optimal, rezultatet/outputet e synuara, magazinimi dhe shpërndarja e të mirave/shërbimeve të ofruara nga kompania.

Procedura e Certifikimit:

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 4 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.